Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» thiết bị hãng endura

» Dao rọc endura


Cảo vô bạc piston 4" - 100mm Edura-E0715
Cảo vô bạc piston 4
Mã hàng : Edura-E0715
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9" (6.48), (5-36), (3.24), (1.64), (9.1mm²)
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5838
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9" (0.5-1.5), (1.5-2.5), (4-6mm²)
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5836
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9" (0.5-1.5), (2.5), (4), (6mm²)
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5835
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9" (1), (2), (5mm²)
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5834
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9" (1.73), (6.65), (8.23), (9.14mm²)
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5833
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5832
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5831
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm jack và mạng điện thoại 8
Kềm bấm jack và mạng điện thoại 8
Mã hàng : Edura-E5825
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm rút rive ( Loại cao cấp ) 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm
Kềm rút rive ( Loại cao cấp )  2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm
Mã hàng : Edura-E7922
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm rút rive 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm
Kềm rút rive 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm
Mã hàng : Edura-E7921
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt thiết mũi thẳng 10
Kềm cắt thiết mũi thẳng 10
Mã hàng : Edura-E5515
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt thiết mũi bên trái 10
Kềm cắt thiết mũi bên trái 10
Mã hàng : Edura-E5516
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt thiết mũi bên phải 10
Kềm cắt thiết mũi bên phải 10
Mã hàng : Edura-E5517
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt ton 14
Kềm cắt ton 14
Mã hàng : Edura-E5528
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt ton 12
Kềm cắt ton 12
Mã hàng : Edura-E5527
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt ton 10
Kềm cắt ton 10
Mã hàng : Edura-E5526
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt ton 8
Kềm cắt ton 8
Mã hàng : Edura-E5525
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt ton 12
Kềm cắt ton 12
Mã hàng : Edura-E5523
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt ton 10
Kềm cắt ton 10
Mã hàng : Edura-E5522
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp 10
Kềm cắt cáp 10
Mã hàng : Edura-E5284
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm nhọn 6.5
Kềm bấm nhọn 6.5
Mã hàng : Edura-E5623
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm càng cua 10
Kềm bấm càng cua 10
Mã hàng : Edura-E5625
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mỏ cong 10
Kềm bấm chết mỏ cong 10
Mã hàng : Edura-E5621
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mỏ cong 7
Kềm bấm chết mỏ cong 7
Mã hàng : Edura-E5620
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết 10
Kềm bấm chết 10
Mã hàng : Edura-E5611
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết 7
Kềm bấm chết 7
Mã hàng : Edura-E5610
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kêm mỡ phe thẳng vô 9
Kêm mỡ phe thẳng vô 9
Mã hàng : Edura-E5563
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỡ phe thằng vô 7
Kềm mỡ phe thằng vô 7
Mã hàng : Edura-E5533
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kêm mỡ phe thẳng ra 9
Kêm mỡ phe thẳng ra 9
Mã hàng : Edura-E5543
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỡ phe thẳng ra 7
Kềm mỡ phe thẳng ra 7
Mã hàng : Edura-E5531
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỡ phe cong vô 13
Kềm mỡ phe cong vô 13
Mã hàng : Edura-E5574
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỡ phe cong ra 13
Kềm mỡ phe cong ra 13
Mã hàng : Edura-E5534
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỡ phe cong ra 9
Kềm mỡ phe cong ra 9
Mã hàng : Edura-E5533
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỡ phe cong ra 7
Kềm mỡ phe cong ra 7
Mã hàng : Edura-E5532
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ kềm phe 5 món
Bộ kềm phe 5 món
Mã hàng : Edura-E5530
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm kẹp cao cấp 2 lổ 8
Kềm kẹp cao cấp 2 lổ 8
Mã hàng : Edura-E5426
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm kẹp 2 lổ 8
Kềm kẹp 2 lổ 8
Mã hàng : Edura-E5422
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mõ quạ cao cấp 10
Kềm mõ quạ cao cấp 10
Mã hàng : Edura-E5496
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mõ quạ 10
Kềm mõ quạ 10
Mã hàng : Edura-E5512
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mõ quạ 10
Kềm mõ quạ 10
Mã hàng : Edura-E5398
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt dây điện 6
Kềm tuốt dây điện 6
Mã hàng : Edura-E5396
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng 7
Kềm răng 7
Mã hàng : Edura-E5362
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm nhọn 8
Kềm nhọn 8
Mã hàng : Edura-E5372
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt 7
Kềm cắt 7
Mã hàng : Edura-E5283
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cao cấp 7
Kềm cắt cao cấp 7
Mã hàng : Edura-E5233
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt 7
Kềm cắt 7
Mã hàng : Edura-E5223
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt 6
Kềm cắt 6
Mã hàng : Edura-E5222
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm nhọn cao cấp 8
Kềm nhọn cao cấp 8
Mã hàng : Edura-E5133
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm nhọn 8
Kềm nhọn 8
Mã hàng : Edura-E5123
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm nhọn 6
Kềm nhọn 6
Mã hàng : Edura-E5121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng cao cấp 8
Kềm răng cao cấp 8
Mã hàng : Edura-E5353
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng cao cấp 7
Kềm răng cao cấp 7
Mã hàng : Edura-E5352
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng cao cấp 6
Kềm răng cao cấp 6
Mã hàng : Edura-E5351
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng cao cấp 8
Kềm răng cao cấp 8
Mã hàng : Edura-E5333
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng cao cấp 7
Kềm răng cao cấp 7
Mã hàng : Edura-E5332
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng cao cấp 6
Kềm răng cao cấp 6
Mã hàng : Edura-E5331
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng 8
Kềm răng 8
Mã hàng : Edura-E5323
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng 7
Kềm răng 7
Mã hàng : Edura-E5322
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng 6
Kềm răng 6
Mã hàng : Edura-E5321
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ vít đóng tự động 19 món
Bộ vít đóng tự động 19 món
Mã hàng : Edura-E1139
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake chuyên dùng cách điện 1000v - 6x100mm
Tuốc nơ vít đầu pake chuyên dùng cách điện 1000v - 6x100mm
Mã hàng : Edura-E6498
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake chuyên dùng cách điện 1000v- 5x80mm
Tuốc nơ vít đầu pake chuyên dùng cách điện 1000v- 5x80mm
Mã hàng : Edura-E6497
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách điện 1000v - 3.0x100mm
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách điện 1000v - 3.0x100mm
Mã hàng : Edura-E6490
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 6.5x150mm
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 6.5x150mm
Mã hàng : Edura-E6489
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 5.0x125mm
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 5.0x125mm
Mã hàng : Edura-E6488
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 4.0x100mm
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 4.0x100mm
Mã hàng : Edura-E6487
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake chuyên dùng cách điện 1000v - 6x100mm
Tuốc nơ vít đầu pake chuyên dùng cách điện 1000v - 6x100mm
Mã hàng : Edura-E6493
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake chuyên dùng cách điện 1000v - 5x80mm
Tuốc nơ vít đầu pake chuyên dùng cách điện 1000v - 5x80mm
Mã hàng : Edura-E6492
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 6.5x150mm
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 6.5x150mm
Mã hàng : Edura-E6484
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 5.0x125mm
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 5.0x125mm
Mã hàng : Edura-E6483
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 4x100mm
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 4x100mm
Mã hàng : Edura-E6482
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 2.5x75mm
Tuốc nơ vít đầu dẹp chuyên dùng cách đện 1000v - 2.5x75mm
Mã hàng : Edura-E6481
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bô tuốc nơ vít mini 6 cây Dẹp - (2.0x40mm),(2.4x40mm) Pake - (PH00x40mm),(PH0x40mm) Sao - (T6x40mm),(T8x40mm)
Bô tuốc nơ vít mini 6 cây Dẹp - (2.0x40mm),(2.4x40mm) Pake - (PH00x40mm),(PH0x40mm) Sao - (T6x40mm),(T8x40mm)
Mã hàng : Edura-E1114
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bô tuốc nơ vít mini 7 cây - 1 tay xiết 3 mũi (T5-T8)(T6-T10)(T4-H2.0) 3 mũi (T7-H1.5)(PH0-2.5)(PH00-1.5)
Bô tuốc nơ vít mini 7 cây - 1 tay xiết 3 mũi (T5-T8)(T6-T10)(T4-H2.0)  3 mũi (T7-H1.5)(PH0-2.5)(PH00-1.5)
Mã hàng : Edura-E1118
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bô tuốc nơ vít mini 4 cây 1 mũi (Dẹp 2.0 - Pake PH00) 1 mũi (Dẹp 2.4 - Pake PH0) 1 mũi ( T6 - T8 )
Bô tuốc nơ vít mini 4 cây 1 mũi (Dẹp 2.0 - Pake PH00) 1 mũi (Dẹp 2.4 - Pake PH0) 1 mũi ( T6 - T8 )
Mã hàng : Edura-E1115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuôc nơ vít 8 cây cán nhựa Dẹp(3x75)(5x100)(6x38)(6x150mm Pake(3x75)(5x100)(6x38)(6x150mm)
Bộ tuôc nơ vít 8 cây cán nhựa  Dẹp(3x75)(5x100)(6x38)(6x150mm Pake(3x75)(5x100)(6x38)(6x150mm)
Mã hàng : Edura-E1172
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuôc nơ vít 8 cây cán nhựa Dẹp(3x75)(5x100)(6x38)(6x150mm Pake(3x75)(5x100)(6x38)(6x150mm)
Bộ tuôc nơ vít 8 cây cán nhựa Dẹp(3x75)(5x100)(6x38)(6x150mm Pake(3x75)(5x100)(6x38)(6x150mm)
Mã hàng : Edura-E1171
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuôc nơ vít 8 cây cán nhựa & cao su Dẹp (3x75)(5x75)(6x38)(6x150mm) Pake (3x75)(5x100)(6x38)(6x150mm)
Bộ tuôc nơ vít 8 cây cán nhựa & cao su  Dẹp (3x75)(5x75)(6x38)(6x150mm) Pake (3x75)(5x100)(6x38)(6x150mm)
Mã hàng : Edura-E1166
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuốc nơ vít 13 món (danh sách kềm theo) E1919
Bộ tuốc nơ vít 13 món (danh sách kềm theo) E1919
Mã hàng : Edura-E1919
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bút thử điện cảm ứng Quy cách : 135mm E6755
Bút thử điện cảm ứng Quy cách : 135mm E6755
Mã hàng : Edura-E6755
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít gài 11 mũi T6106
Tuốc nơ vít gài 11 mũi T6106
Mã hàng : Edura-T6106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít gài 02 đầu 2 cây T6105
Tuốc nơ vít gài 02 đầu 2 cây T6105
Mã hàng : Edura-T6105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake đóng 8x250mm E6428
Tuốc nơ vít đầu pake đóng 8x250mm E6428
Mã hàng : Edura-E6428
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake đóng 8x200mm E6427
Tuốc nơ vít đầu pake đóng 8x200mm E6427
Mã hàng : Edura-E6427
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake đóng 6x150mm E6425
Tuốc nơ vít đầu pake đóng 6x150mm E6425
Mã hàng : Edura-E6425
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake đóng 6x100mm E6423
Tuốc nơ vít đầu pake đóng 6x100mm E6423
Mã hàng : Edura-E6423
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake đóng 8x150mm E6693
Tuốc nơ vít đầu pake đóng 8x150mm E6693
Mã hàng : Edura-E6693
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 8x250mm E6685
Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 8x250mm E6685
Mã hàng : Edura-E6685
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 8x250mm E6408
Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 8x250mm E6408
Mã hàng : Edura-E6408
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 8x200mm E6407
Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 8x200mm E6407
Mã hàng : Model: Edura-E6407
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 6x150mm E6405
Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 6x150mm E6405
Mã hàng : Edura-E6405
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa 6x100mm E6159
Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa 6x100mm E6159
Mã hàng : Edura-E6159
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa 6x38mm E6158
Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa 6x38mm E6158
Mã hàng : Edura-E6158
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa 5x200mm E6157
Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa 5x200mm E6157
Mã hàng : Edura-E6157
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa 5x150mm E6156
Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa 5x150mm E6156
Mã hàng : Edura-E6156
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Đối tác