Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

» Dụng cụ cầm tay

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản


Panme đồng hồ 75-100mm x 0.001 523-124
Panme đồng hồ 75-100mm x 0.001 523-124
Mã hàng : 523-124
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đồng hồ 50-75mm x 0.001 523-123
Panme đồng hồ 50-75mm x 0.001 523-123
Mã hàng : 523-123
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đồng hồ 25-50mm x 0.001 523-122
Panme đồng hồ 25-50mm x 0.001  523-122
Mã hàng : 523-122
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đồng hồ 0-25mm x 0.001 523-121
Panme đồng hồ 0-25mm x 0.001 523-121
Mã hàng : 523-121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 225-250mm x 0.01 201-110
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 225-250mm x 0.01 201-110
Mã hàng : 201-110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 200-225mm x 0.01 201-109
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 200-225mm x 0.01 201-109
Mã hàng : 201-109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 175-200mm x 0.01 201-108
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 175-200mm x 0.01 201-108
Mã hàng : 201-108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 150-175mm x 0.01 201-107
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 150-175mm x 0.01 201-107
Mã hàng : 201-107
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 125-150mm x 0.01 201-106
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 125-150mm x 0.01 201-106
Mã hàng : 201-106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 100-125mm x 0.01 201-105
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 100-125mm x 0.01 201-105
Mã hàng : 201-105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 75-100mm x 0.01 201-104
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 75-100mm x 0.01 201-104
Mã hàng : 201-104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 50-75mm x 0.01 201-103
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 50-75mm x 0.01 201-103
Mã hàng : 201-103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 25-50mm x 0.01 201-102
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 25-50mm x 0.01 201-102
Mã hàng : 201-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 0-25mm x 0.01 201-101
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 0-25mm x 0.01 201-101
Mã hàng : 201-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đo sâu điện tử 0-/6 inch 150mm x 0.001mm 329-350-30
Panme đo sâu điện tử 0-/6 inch 150mm x 0.001mm  329-350-30
Mã hàng : 329-350-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đo sâu điện tử 0-150mm x 0.001mm 329-250-30
Panme đo sâu điện tử 0-150mm x 0.001mm 329-250-30
Mã hàng : 329-250-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đo sâu 0-300mm / 0.01 (Đế đo 63.5mm) 129-152
Panme đo sâu 0-300mm / 0.01 (Đế đo 63.5mm) 129-152
Mã hàng : 129-152
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01(Đế đo 101.6mm) 129-116
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01(Đế đo 101.6mm) 129-116
Mã hàng : 129-116
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-112
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-112
Mã hàng : 129-112
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đo sâu 0-100mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-111
Panme đo sâu 0-100mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-111
Mã hàng : 129-111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đo sâu 0-75mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-110
Panme đo sâu 0-75mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-110
Mã hàng : 129-110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đo sâu 0-50mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-109
Panme đo sâu 0-50mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-109
Mã hàng : 129-109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01( Đế đo 101.6mm) 128-102
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01( Đế đo 101.6mm) 128-102
Mã hàng : 128-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01( Đế đo 63.5mm) 128-101
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01( Đế đo 63.5mm) 128-101
Mã hàng : 128-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp 0-0.8''/0-20mm x0.01 342-371-30
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp 0-0.8''/0-20mm x0.01 342-371-30
Mã hàng : 342-371-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp 0-20mm x0.01 342-271-30
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp 0-20mm x0.01 342-271-30
Mã hàng : 342-271-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme cơ đo chiều cao mép gấp 0-25mmx0.01 112-401
Panme cơ đo chiều cao mép gấp 0-25mmx0.01 112-401
Mã hàng : 112-401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đo rãnh 0-25mm x 0.001mm 422-260-30
Panme điện tử đo rãnh 0-25mm x 0.001mm 422-260-30
Mã hàng : 422-260-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đo rãnh 75-100mm x 0.001 kiểu A 422-233-30
Panme điện tử đo rãnh 75-100mm x 0.001 kiểu A 422-233-30
Mã hàng : 422-233-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đo rãnh 50-75mm x 0.001 kiểu A 422-232-30
Panme điện tử đo rãnh 50-75mm x 0.001 kiểu A 422-232-30
Mã hàng : 422-232-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đo rãnh 25-50mm x 0.001 kiểu A 422-231-30
Panme điện tử đo rãnh 25-50mm x 0.001 kiểu A 422-231-30
Mã hàng : 422-231-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đo rãnh 0-25mm x 0.001 kiểu A 422-230-30
Panme điện tử đo rãnh 0-25mm x 0.001 kiểu A 422-230-30
Mã hàng : 422-230-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu C 122-161
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu C 122-161
Mã hàng : 122-161
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu D 122-141
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu D 122-141
Mã hàng : 122-141
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu B 122-111
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu B 122-111
Mã hàng : 122-111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme cơ đo rãnh 25-50mm x 0.01 Kiểu A 122-102
Panme cơ đo rãnh 25-50mm x 0.01 Kiểu A 122-102
Mã hàng : 122-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu A 122-101
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu A 122-101
Mã hàng : 122-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đầu nhọn 25-50mm x 0.001 342-262-30
Panme điện tử đầu nhọn 25-50mm x 0.001 342-262-30
Mã hàng : 342-262-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đầu nhọn 0-25mm x 0.001 342-261-30
Panme điện tử đầu nhọn 0-25mm x 0.001 342-261-30
Mã hàng : 342-261-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đầu nhọn 0-25mm x 0.001 342-251-30
Panme điện tử đầu nhọn 0-25mm x 0.001 342-251-30
Mã hàng : 342-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm x0.01 (loại 30°) 112-201
Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm x0.01 (loại 30°) 112-201
Mã hàng : 112-201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm x0.01 (loại 15°) 112-153
Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm x0.01 (loại 15°) 112-153
Mã hàng : 112-153
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đầu nhỏ 0-1
Panme điện tử đầu nhỏ 0-1
Mã hàng : 331-351-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đầu nhỏ 0-25mm x 0.001mm 331-261-30
Panme điện tử đầu nhỏ 0-25mm x 0.001mm  331-261-30
Mã hàng : 331-261-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu A 331-251-30
Panme điện tử đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu A  331-251-30
Mã hàng : 331-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme cơ khí đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu B 111-215
Panme cơ khí đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu B 111-215
Mã hàng : 111-215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme cơ khí đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu A 111-115
Panme cơ khí đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu A 111-115
Mã hàng : 111-115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (1 đầu) 395-261-30
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (1 đầu) 395-261-30
Mã hàng : 395-261-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme cơ khí đo ống 0-25mm Kiểu B (1 đầu trụ) 115-308
Panme cơ khí đo ống 0-25mm Kiểu B (1 đầu trụ) 115-308
Mã hàng : 115-308
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125