Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Bơm màng hãng godo


Màng PTFE 125/150: 382mm
 Màng PTFE  125/150: 382mm
Mã hàng : 125/150: 382mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Màng PTFE 80/100: 277mm
Màng PTFE 80/100: 277mm
Mã hàng : 80/100: 277mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Màng PTFE 50/65: 228mm
 Màng PTFE 50/65: 228mm
Mã hàng : 50/65: 228mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Màng PTFE 32/40: 168mm
Màng PTFE  32/40: 168mm
Mã hàng : 32/40: 168mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Màng PTFE 20/25: 127mm
Màng PTFE 20/25: 127mm
Mã hàng : 20/25: 127mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Màng PTFE 10/15: 140mm
Màng PTFE 10/15: 140mm
Mã hàng : 10/15: 140mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Màng cao su màu xanh 80/100: 270mm
Màng cao su màu xanh 80/100: 270mm
Mã hàng : 80/100: 270mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Màng cao su màu xanh 50/65: 220mm
Màng cao su màu xanh 50/65: 220mm
Mã hàng : 50/65: 220mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Màng cao su màu xanh 32/40: 168mm
Màng cao su màu xanh  32/40: 168mm
Mã hàng : 32/40: 168mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Màng cao su màu xanh 20/25: 120mm
Màng cao su màu xanh 20/25: 120mm
Mã hàng : 20/25: 120mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Màng 80/100: 277mm
Màng 80/100: 277mm
Mã hàng : 80/100: 277mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Màng 50/65: 220mm
Màng 50/65: 220mm
Mã hàng : 50/65: 220mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Màng NBR 32/40: 168mm
Màng NBR 32/40: 168mm
Mã hàng : 32/40: 168mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bi 32/40: 37mm
Bi 32/40: 37mm
Mã hàng : 32/40: 37mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bi 125: 84mm
Bi 125: 84mm
Mã hàng : 125: 84mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bi 80/100: 57mm
Bi 80/100: 57mm
Mã hàng : 80/100: 57mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bi 50/65: 45mm
 Bi 50/65: 45mm
Mã hàng : 50/65: 45mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bi 20/25: 25mm
Bi 20/25: 25mm
Mã hàng : 20/25: 25mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bi 80/100: 57mm
Bi 80/100: 57mm
Mã hàng : 80/100: 57mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bi 50/65: 45mm
Bi 50/65: 45mm
Mã hàng : 50/65: 45mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bi 32/40: 37mm
Bi 32/40: 37mm
Mã hàng : Bi 32/40: 37mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Bột GODO QBF3-40 INOX
Bơm Bột GODO QBF3-40 INOX
Mã hàng : QBF3-40 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Bột GODO QBF3-40 GANG
Bơm Bột GODO QBF3-40 GANG
Mã hàng : QBF3-40 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 TEFLON
Mã hàng : DBY3S-80 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 NHỰA PP
Mã hàng : DBY3S-80 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 INOX
Mã hàng : DBY3S-80 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 GANG
Mã hàng : DBY3S-80 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 TEFLON
Mã hàng : DBY3S-65 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 NHỰA PP
Mã hàng : DBY3S-65 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 INOX
Mã hàng : DBY3S-65 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : DBY3S-65 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 GANG
Mã hàng : DBY3S-65 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 TEFLON
Mã hàng : DBY3S-50 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 NHỰA PP
Mã hàng : DBY3S-50 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 INOX
Mã hàng : DBY3S-50 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO DBY3S-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 GANG
Mã hàng : DBY3S-50 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 TEFLON
Mã hàng : DBY3S-40 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 NHỰA PP
Mã hàng : DBY3S-40 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 INOX
Mã hàng : DBY3S-40 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO DBY3S-40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 GANG
Mã hàng : DBY3S-40 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 TEFLON
Mã hàng : DBY3S-32 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 NHỰA PP
Mã hàng : DBY3S-32 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 INOX
Mã hàng : DBY3S-32 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : DBY3S-32 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 GANG
Mã hàng : DBY3S-32 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A INOX
Mã hàng : DBY3S-25A INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO DBY3S-25A HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A GANG
Mã hàng : GODO DBY3S-25A GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 NHỰA PP
Mã hàng : GODO DBY3S-15 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 INOX
Mã hàng : GODO DBY3S-15 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO DBY3S-15 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 GANG
Mã hàng : GODO DBY3S-15 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 INOX
Mã hàng : GODO DBY3S-125 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 TEFLON
Mã hàng : GODO DBY3S-100 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 NHỰA PP
Mã hàng : GODO DBY3S-100 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 INOX
Mã hàng : GODO DBY3S-100 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 GANG
Mã hàng : GODO DBY3S-100 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 NHỰA PP
Mã hàng : GODO DBY3S-10 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 INOX
Mã hàng : GODO DBY3S-10 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO DBY3-10 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 GANG
Mã hàng : GODO DBY3-10 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Khí Nén QBY4-10 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén QBY4-10 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : QBY4-10 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 NHỰA PP
Mã hàng : GODO QBY4-15 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 INOX
Mã hàng : GODO QBY4-15 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 TEFLON
Mã hàng : GODO QBY3-80 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 NHỰA PP
Mã hàng : GODO QBY3-80 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 INOX
Mã hàng : GODO QBY3-80 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO QBY3-80 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 GANG
Mã hàng : GODO QBY3-80 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 TEFLON
Mã hàng : GODO QBY3-65 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 NHỰA PP
Mã hàng : GODO QBY3-65 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 INOX
Mã hàng : GODO QBY3-65 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125