Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ đo lực siết

» Dụng Cụ Vặn Ốc KTC

» Khẩu Dùng Tay Vặn hãng KTC


Thanh nhựa giữ khẩu 3/8 inch 15 đầu KTC EHB315
Thanh nhựa giữ khẩu 3/8 inch 15 đầu KTC EHB315
Mã hàng : EHB315
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thanh nhựa giữ khẩu 3/8 inch 10 đầu KTC EHB310
Thanh nhựa giữ khẩu 3/8 inch 10 đầu KTC EHB310
Mã hàng : EHB310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thanh nhựa giữ khẩu 3/8 inch 5 đầu KTC EHB305
Thanh nhựa giữ khẩu 3/8 inch 5 đầu KTC EHB305
Mã hàng : EHB305
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thanh nhựa giữ khẩu 1/2 inch 5 đầu KTC EHB405
Thanh nhựa giữ khẩu 1/2 inch 5 đầu KTC EHB405
Mã hàng : EHB405
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thanh nhựa giữ khẩu 1/2 inch 10 đầu KTC EHB410
Thanh nhựa giữ khẩu 1/2 inch 10 đầu KTC EHB410
Mã hàng : EHB410
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-9/16
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-9/16
Mã hàng : 9/16
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-17/32
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-17/32
Mã hàng : 17/32
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-1/2
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-1/2
Mã hàng : B2L-1/2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-7/16
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-7/16
Mã hàng : B2L-7/16
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-3/8
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-3/8
Mã hàng : B2L-3/8
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-11/32
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-11/32
Mã hàng : 11/32
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-5/16
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-5/16
Mã hàng : B2L-5/16
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-9/32
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-9/32
Mã hàng : B2L-9/32
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-1/4
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-1/4
Mã hàng : B2L-1/4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-7/32
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-7/32
Mã hàng : B2L-7/32
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-3/16
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-3/16
Mã hàng : B2L-3/16
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-5/32
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-5/32
Mã hàng : B2L-5/32
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-1/8
Đầu khẩu vặn ốc hệ inch dài 50 mm KTC B2L-1/8
Mã hàng : B2L-1/8
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-14
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-14
Mã hàng : B2L-14
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-13
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-13
Mã hàng : B2L-13
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-12
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-12
Mã hàng : B2L-12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-11
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-11
Mã hàng : B2L-11
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-10
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-10
Mã hàng : B2L-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-09
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-09
Mã hàng : B2L-09
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-08
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-08
Mã hàng : B2L-08
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-07
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-07
Mã hàng : B2L-07
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-06
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-06
Mã hàng : B2L-06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-055
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-055
Mã hàng : B2L-055
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-05
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-05
Mã hàng : B2L-05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-045
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-045
Mã hàng : B2L-045
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-04
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-04
Mã hàng : B2L-04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-032
Đầu khẩu dài vặn ốc 1/4 inch dài 50 mm KTC B2L-032
Mã hàng : B2L-032
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu khẩu vặn ốc loại 1 inch 12 cạnh KTC B50-100
Đầu khẩu vặn ốc loại 1 inch 12 cạnh KTC B50-100
Mã hàng : B50-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125